گازهای گلخانه‌ای

/تگ:گازهای گلخانه‌ای

بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸

توسط | 2018-09-18T19:55:25+00:00 سپتامبر 18th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو|برچسب ها: , , , , , , , , |

بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸ بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸ معرفی 10 خودرو که کمترین میزان گاز گلخانه ای کههزینه‌هایاجراییروزانهپایینیرا ارائه می‌دهند. انتشار گاز خودرو چیست؟ درصورتیکهدرموردانتشارگازهای گلخانه‌ای وهزینه‌هایاجراییکههمراهبا آن‌هااست صحبتمی‌کنید، اتومبیلسبزهیچ وقتواقعاموردتوجهقرارنگرفتهاست ،اماسبزیکرنگبسیارمهماست.بنابراینمادراینجا۱۰موردازبهترینماشین‌های سبزیرا،ازانواعمختلفدسته‌بندیکرده‌ایم.   برایاتومبیل‌هایسبز،این امربهمدل‌هایآلایندهکمتبدیل می‌شودواگرشماازنظر محیطیآگاههستید،میزانانتشارآلاینده‌هاکهارسالمی‌کنند، جذابخواهدبود. آن‌هاهمچنینبه معنایکاهشهزینه‌هایپایینبرایخریدارانهستند کهمی‌خواهندسوختخودرابیشترکنند،کهدراولویتبرخیاز خریدارانقراردارد چراکه هزینه‌هایپمپاژبرپشتتحولاتجهانینوسان دارد.   اما چگونه [...]

انتشار گاز خودرو چیست؟

توسط | 2018-09-18T19:57:57+00:00 سپتامبر 18th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو, دسته بندی نشده|برچسب ها: , , , , , , , , , |

انتشار گاز خودرو چیست؟ انتشار گاز خودرو چیست؟ خودرو ها و آلودگی هوا     انتشار گازهای گلخانه‌ای اصلی با کیفیت هوا از بنزین، دیزل، و موتورهای جایگزین سوخت عبارتند  ازمونوکسید کربن، اکسیده‌ای نیتروژن، هیدروکربن‌ها سوخته و ذرات معلق. این آلاینده‌ها انتشار اینآلاینده‌ها است که توسط استانداردهای انتشار یورو کنترل می‌شوند.  خودروهای مدرن، اگر در شرایطخوبی نگهداری شوند ، تنها مقادیر بسیار کمی از آلاینده‌های هوا را تولید می‌کنند ، اما انتشار گازهای گلخانه‌ای از تعداد زیادی خودرو به مشکل کیفیت هوای قابل‌توجهی می‌افزاید. مونوکسید کربن،اکسیده‌ای  نیتروژن و هیدروکربن سوخته گازهای سمی هستند و عموما نامریی هستند. ذرات ذراتمعلق معمولا نامریی هستند هرچند تحت شرایط عملیاتی خاص ، موتورهای دیزلی ، ذرات مریی را تولید خواهند کرد که به عنوان دود ظاهر می‌شوند. موتورهای بنزینی می‌توانند ذرات مریی را تولیدکنند  ، به عنوان مثال ، نفت در حال سوختن است یا " ثروتمند "، به عنوان مثال، بعد از یک شروعسرد. همچنین این ذرات می‌توانند توسط لاستیک و لاستیک تولید شوند.  میزان انتشار آلاینده‌ها بهتکنولوژی وسایل نقلیه و وضعیت نگهداری وسیله نقلیه بستگی دارد. بر خلاف انتشار CO۲، انتشارآلاینده‌های کیفیت هوا به مصرف سوخت کم‌تر وابسته است.  عوامل دیگری مانند سبک رانندگی،شرایط رانندگی و دمای محیط نیز بر آن‌ها تاثیر می‌گذارند.  با این حال، به عنوان نقطه شروع، همهخودروهای سواری جدید باید  حداقل استانداردهای آلایندگی اتحادیه اروپا را برآورده کنند. بهترین خودروهای [...]